CÔNG TY CỔ PHẦN BLUESOFTS

Nhập liệu nâng cao tìm kiếm nhiều điều kiện

 
 Khi tìm kiếm kết hợp nhiều điều kiện trong nhập liệu nâng cao, bạn chỉ cần nhập biểu thức như hướng dẫn video này
 
 

Data Validation - List của Excel chỉ có một cột giá trị, khó tìm, không có lọc. Nhập liệu nâng cao của A-Tools hiển thị danh sách nhiều cột cho phép tìm và lọc giá trị với nhiều điều kiện kết hợp rất nhanh...