CÔNG TY CỔ PHẦN BLUESOFTS

Nhập liệu nâng cao - Tốt hơn Data Validation

 

Nhập liệu nâng cao - Advanced Input trong Excel và Add-in A-Tools
Tính năng có trong phiên bản Add-in A-Tools Free và Pro 2017
- Tìm kiếm và lọc giá trị trong danh sách nhiều cột trong Excel
- Nhập giá trị ngày bằng bấm chuột từ cửa sổ vào bảng tính Excel