CÔNG TY CỔ PHẦN BLUESOFTS

Lọc dữ liệu từ ngày đến ngày với hàm BS_SQL


 
Phương pháp tạo báo cáo động trong Excel lọc từ ngày đến ngày rất dễ dàng và chuyên nghiệp nếu ứng dụng hàm BS_SQL của Add-in A-Tools.