CÔNG TY CỔ PHẦN BLUESOFTS

Quyết định 2905/QĐ–BTC đính chính TT 153/2010/TT– BTC hướng dẫn thi hành Nghị định 51

Bộ Tài chính ban hành Quyết định 2905/QĐ-BTC ngày 09/11/2010 đính chính một số nội dung tại Thông tư 153 ngày 28/09/2010 hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa và cung ứng dịch vụ.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và áp dụng từ ngày 01/01/2011 cùng thời điểm có hiệu lực của Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính. Dưới đây là phần tóm tắt nội dung của Quyết định này:

Quyết định 2905/QĐ-BTC đính chính một số nội dung tại Thông tư và các Phụ lục 1, Phụ lục 3, Phụ lục 5 ban hành kèm theo Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 (các mẫu bảng, biểu đính chính đính kèm theo) như sau:

1. Về hoá đơn xuất khẩu:

- Trong TT 153/2010/TT-BTC: không có Ký hiêu mẫu số hóa đơn, ký hiệu hóa đơn. (mẫu số 5.4 Phụ lục 5 ban hành kèm theo Thông tư này)”.

- Theo Quyết định 2905/QĐ-BTC: Bổ sung “Ký hiệu mẫu số hoá đơn; ký hiệu hoá đơn".

2. Ký hiệu hóa đơn

- Tại điểm 1.3 Phụ lục 1 (TT153/2010/TT-BTC) quy định:

“3 ký tự cuối cùng thể hiện năm thông báo phát hành hoá đơn và hình thức hoá đơn.
Năm thông báo phát hành hoá đơn được thể hiện bằng hai số cuối của năm thông báo phát hành”

- Theo QĐ 2905/QĐ-BTC sửa thành:

“3 ký tự cuối cùng thể hiện năm tạo hoá đơn và hình thức hoá đơn.
Năm tạo hoá đơn được thể hiện bằng hai số cuối của năm”.

3. HĐ GTGT do Cục thuế phát hành (Mẫu 3.1), Hóa đơn bán hàng do Cục thuế phát hành (mẫu 3.2)

- Theo Phụ lục 3 TT153/2010/TT-BTC:

Tại phần thông tin người bán hàng và người mua hàng, đã in tiêu thức “địa chỉ” và “số tài khoản” cùng một dòng.

- Theo QĐ2905/QĐ-BTC sửa thành:

+ Tại phần thông tin người bán hàng, chuyển tiêu thức “số tài khoản” xuống cùng dòng “điện thoại”.

+ Tại phần thông tin người mua hàng, chuyển tiêu thức “số tài khoản” xuống thành dòng riêng.

4. Mẫu Đơn đề nghị cấp hóa đơn lẻ (Mẫu 3.4 tại Phụ lục 3):

Bỏ tiêu thức “Thủ trưởng cơ quan thuế ký duyệt”.

5. Mẫu Thông báo phát hành hóa đơn (Mẫu 3.5 tại Phụ lục 3):

- Theo TT153/2010/TT-BTC, đã in là: “Tên đơn vị phát hành hoá đơn (Công ty A/Cục Thuế TP Hà Nội)”

- QĐ 2905/QĐ-BTC sửa thành:

+ “Tên đơn vị phát hành hoá đơn”

+ Thêm “Mẫu: TB01/AC (Ban hành kèm theo Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính)” đặt tại góc bên phải của mẫu này.

+ Thêm cột “Hợp đồng đặt in” gồm 2 cột nhỏ “Số” và “Ngày”

6. Mẫu Thông báo phát hành hóa đơn (Mẫu 3.6 tại Phụ lục 3)

- Thêm “Mẫu: TB 02/AC (Ban hành kèm theo Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính)” đặt tại góc bên phải của mẫu này.

- Thêm cột “Hợp đồng đặt in” gồm 2 cột nhỏ “Số” và “Ngày”

7. Mẫu Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn (Mẫu 3.9 tại Phụ lục 3)

- Thêm cột “Từ số… đến số”.

- Thay cột “Hình thức hoá đơn” thành cột “Ký hiệu hoá đơn”.

- Thêm “Mẫu: BC 26/AC (Ban hành kèm theo Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính)” đặt tại góc bên phải của mẫu này

8. Mẫu Thông báo kết quả hùy hóa đơn (Mẫu 3.11 tại Phụ lục 3)

- Thêm “Mẫu: TB 03/AC (Ban hành kèm theo Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính)” đặt tại góc bên phải của mẫu này.

- Bỏ dòng “ngày… tháng… năm” phía trên tiêu đề mẫu “Thông báo kết quả huỷ hoá đơn”.

9. Mẫu tham khảo Hóa đơn GTGT (Mẫu 5.1 Phụ lục 5)

- Theo TT153/2010/TT-BTC: Tại phần thông tin người mua hàng, đã in thiếu tiêu thức “mã số thuế”; đã in tiêu thức “địa chỉ” và “số tài khoản” cùng một dòng.

Sửa thành:
- Tại phần thông tin người mua hàng thêm tiêu thức “mã số thuế”.

- Chuyển tiêu thức “số tài khoản” xuống cùng dòng với tiêu thức “hình thức thanh toán”.

10. Mẫu Tham khảo Phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý (Mẫu 5.6 tại Phụ lục 5):

- Phần Ghi chú, đã in là: “Liên 2: Dùng để vận chuyển hàng”

Sửa thành:
- “Liên 2: Giao cho đại lý bán hàng”

Download quyết định 2905/QĐ-BTC tại đây.

Các doanh nghiệp nên lưu trữ văn bản này kèm theo Thông tư 153 hoặc tự điều chỉnh nội dung Thông tư và biểu mẫu đính kèm để tránh sai sót trong quá trình thực hiện quyền tự in hóa đơn và đặt in hóa đơn theo Thông tư 153 và nghị định 51.