CÔNG TY CỔ PHẦN BLUESOFTS

Phạt 2 – 10 triệu đồng nếu nộp chậm nộp báo cáo sử dụng hoá đơn

Việc xử lý hành vi vi phạm về nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn được quy định tại khoản 3 Điều 33 Nghị định 51/2010/NĐ-CP. Theo đó, phạt tiền từ 2 - 10 triệu đồng với hành vi không nộp báo cáo hóa đơn đã sử dụng theo quy định hoặc không hủy hóa đơn đã phát hành nhưng chưa lập, không còn giá trị sử dụng...

Theo quy định, tổ chức, hộ, cá nhân phải nộp báo cáo theo quý. Thời hạn nộp bản báo cáo này cùng với thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, chậm nhất là ngày 20 của tháng sau quý nộp báo cáo. Nếu ngày 21 mới nộp thì có được coi là không nộp và bị phạt tiền theo khoản 3 Điều 33 Nghị định 51/2010/NĐ-CP không?

Về vấn đề này Tổng cục Thuế khẳng định:

Theo Điều 25 Thông tư 153/2010/TT-BTC, hàng quý, tổ chức, hộ, cá nhân bán hàng hóa, dịch vụ (trừ đối tượng được cơ quan thuế cấp hóa đơn) có trách nhiệm nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp. Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn được gửi cùng Hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng của tháng đầu tiên của quý tiếp theo.

Tổ chức, hộ, cá nhân bán hàng hóa, dịch vụ có trách nhiệm nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn khi chia, tách, sáp nhập, giải thể, phá sản, chuyển đổi sở hữu; giao, bán, khoán, cho thuê doanh nghiệp nhà nước cùng với thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế.

Trường hợp tổ chức, hộ, cá nhân chuyển địa điểm kinh doanh đến địa bàn khác địa bàn cơ quan thuế đang quản lý trực tiếp thì phải nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn với cơ quan thuế nơi chuyển đi trước ngày gửi thông báo phát hành hóa đơn tới cơ quan thuế nơi chuyển đến.

Việc xử lý hành vi vi phạm về nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn được quy định tại khoản 3 Điều 33 Nghị định 51/2010/NĐ-CP. Sau ngày 20 của tháng sau quý nộp báo cáo, tổ chức, hộ, cá nhân không nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn sẽ bị phạt tiền từ 2-10 triệu đồng.