CÔNG TY CỔ PHẦN BLUESOFTS

CÔNG TY CỔ PHẦN BLUESOFTS

Mẫu báo cáo nhân sự bằng Excel

 Từ dữ liệu quản trị nhân sự, người quản trị nhân sự có mong muốn xây dựng các biểu mẫu quản trị như:
- Báo cáo sinh nhật trong tháng
- Báo cáo tăng giảm nhân sự
- Báo cáo trạng thái nhân sự
- Các biểu đồ quản trị nếu có
Videos hướng dẫn dùng truy vấn SQL trong Excel để tạo ra các mẫu báo cáo quản trị nhân sự đơn giản với chỉ 1 công thức/1 báo cáoVideos giới thiệu file quản trị nhân sự và biểu đồ

Đăng ký tham gia khóa học: Kỹ thuật tạo báo cáo động trên Excel và Excel nâng cao cho người đi làm để chủ động áp dụng Excel vào công việc lập báo cáo
Hotline: 024 3791 7200 hoặc 096 555 6989