CÔNG TY CỔ PHẦN BLUESOFTS

Lập trình VBA Phần mềm đổi tên file hàng loạt trong folder (Mã nguồn)

 Đổi tên nhiều file trong một hay nhiều thư mục nếu làm bằng tay sẽ mất nhiều thời gian. Với một ứng dụng lập trình bằng VBA chỉ cần một click chuột. Mã nguồn tôi chia sẻ tại bài viết này. Qua mã nguồ bàn hình dùng việc xây dựng một phần mềm nhỏ trên Excel, cách tổ chức code khoa học, định dạng code chuẩn để dẽ đọc và bảo trì.
 


Mã nguồn:
'Author: Nguyen Duy Tuan - http://bluesofts.net
'FbGroup: https://www.facebook.com/groups/hocexcel/
Option Explicit 
#If VBA7 Then 
Private Declare PtrSafe Function GetDesktopWindow Lib "user32" () As LongPtr 
Private Declare PtrSafe Function ShellExecute Lib "shell32.dll" Alias "ShellExecuteA" (ByVal hwnd As LongPtr, ByVal lpOperation As String, ByVal lpFile As String, ByVal lpParameters As String, ByVal lpDirectory As String, ByVal nShowCmd As Long) As Long 
#Else 
Private Declare Function GetDesktopWindow Lib "user32" () As Long 
Private Declare Function ShellExecute Lib "shell32.dll" Alias "ShellExecuteA" (ByVal hwnd As Long, ByVal lpOperation As String, ByVal lpFile As String, ByVal lpParameters As String, ByVal lpDirectory As String, ByVal nShowCmd As Long) As Long 
#End If 
Private Sub Label5_Click() 
  ShellExecute GetDesktopWindow, "OPEN", "https://www.facebook.com/groups/hocexcel/", "", "", 1 
End Sub 
Private Sub UserForm_Initialize() 
  Frame1.Caption = ThisWorkbook.Sheets("CONTENTS").Range("A1").Value 
  'Store path
  txtSrcPath.Text = ThisWorkbook.Sheets("CONTENTS").Range("H2").Value 
  txtDestPath.Text = ThisWorkbook.Sheets("CONTENTS").Range("H3").Value 
End Sub 
Private Sub cmdGetSrcPath_Click() 
  Dim sPath As String 
  If GetFolder(sPath, "Select a source folder") Then 
   txtSrcPath.Text = sPath 
  End If 
End Sub 
Private Sub cmdGetDestPath_Click() 
  Dim sPath As String 
  If GetFolder(sPath, "Select a destination folder") Then 
   txtDestPath.Text = sPath 
  End If 
End Sub 
Private Sub cmdClose_Click() 
  Unload Me 
End Sub 
Private Sub cmdRename_Click() 
  Dim objFolder As Folder, objFile As File 
  Dim sFileName As String, nInc As Long, cFile As Long 
  Dim fso As New FileSystemObject 
  On Error GoTo lbEndSub 
  'Check data input
  If Len(Trim(txtSrcPath)) = "" Or Not fso.FolderExists(txtSrcPath.Text) Then 
   MsgBox "Thu muc nguon phai ton tai.", vbCritical 
   txtSrcPath.SetFocus 
   Exit Sub 
  End If 
  If Len(Trim(txtDestPath)) = "" Or Not fso.FolderExists(txtDestPath.Text) Then 
   MsgBox "Thu muc dich phai ton tai.", vbCritical 
   txtDestPath.SetFocus 
   Exit Sub 
  End If 
  If Not IsNumeric(txtSTART.Value) Then 
   MsgBox "START phai la gia tri so (Number).", vbCritical 
   txtSTART.SetFocus 
   Exit Sub 
  End If 
  If Not IsNumeric(txtSTART.Value) Then 
   MsgBox "START phai la gia tri so (Number).", vbCritical 
   txtSTART.SetFocus 
   Exit Sub 
  End If 
  If Not IsNumeric(txtSTEP.Value) Then 
   MsgBox "STEP phai la gia tri so (Number).", vbCritical 
   txtSTEP.SetFocus 
   Exit Sub 
  End If 
  cFile = 0 
  nInc = Val(txtSTART.Value) 
  Set objFolder = fso.GetFolder(txtSrcPath.Text) 
  For Each objFile In objFolder.Files 
   sFileName = GetFileName(objFile.Name) 
   sFileName = CreateFileName(nInc, sFileName) 
   'Dest File = Path + "\" + FileName + "." + Ext
   sFileName = txtDestPath.Text + Application.PathSeparator & sFileName & "." & GetFileExt(objFile.Name) 
   objFile.Copy sFileName, False 
   nInc = nInc + Val(txtSTEP.Value) 
   cFile = cFile + 1 
   'objFile.Move sFileName
  Next 
  ThisWorkbook.Sheets("CONTENTS").Range("H2").Value = txtSrcPath.Text 
  ThisWorkbook.Sheets("CONTENTS").Range("H3").Value = txtDestPath.Text 
  ShellExecute GetDesktopWindow, "OPEN", txtDestPath.Text, "", "", 1 
  MsgBox "Chuong trinh doi ten duoc " & cFile & " tap tin.", vbInformation 
lbEndSub: 
  If Err <> 0 Then 
   MsgBox Err.Description, vbCritical, "THONG BAO LOI" 
  End If 
  Set fso = Nothing 
  Set objFolder = Nothing 
End Sub 
'Ban co the tuy bien ham nay de nhan ten file theo y
Function CreateFileName(lIndex As Long, ByVal sOriginalFileName As String) As String 
  If optFileStep.Value Then 
   If IsNumeric(sOriginalFileName) Then 
     CreateFileName = Val(sOriginalFileName) + Val(txtSTEP.Value) 
   End If 
  ElseIf optStartStep.Value Then 
   CreateFileName = lIndex '* Val(txtSTEP.Value)
  End If 
End Function 

Video demo ứng dụng:

 

(*) Download mã nguồn VBA chương trình đổi tên file hàng loạt
(*) Khóa học lập trình VBA nâng cao Level 1,2 

Tác giả: Nguyễn Duy Tuân