CÔNG TY CỔ PHẦN BLUESOFTS

Lập trình VBA Liên kết dữ liệu từ website vào Excel với QueryTableHướng dẫn lập trình VBA để lấy dữ liệu từ website vào Excel với đối tượng QueryTable. Dữ liệu lấy dạng table có ID

(*) Mã nguồn:
'-------CODE--------
Option Explicit
'Author: Nguyen Duy Tuan - http://bluesofts.net
Sub LayTableTuWeb() 
  Dim qry As QueryTable 
  Dim sh As Worksheet 
  Dim CnnStr As String 
  Set sh = ThisWorkbook.Sheets("Webtable") 
  'Xoa querytable truoc do
  XoaQT sh 
  CnnStr = "URL;https://s.cafef.vn/Lich-su-giao-dich-VCB-6.chn" 
  Set qry = sh.QueryTables.Add(CnnStr, sh.Range("A5")) 
  'Query
  qry.WebSelectionType = xlSpecifiedTables 
  qry.WebFormatting = xlWebFormattingNone 
  qry.WebTables = """tblStats"",""tblData""" 'Tat ca cac table
  qry.Refresh 'Load du lieu
End Sub 
 Sub XoaQT(sh As Worksheet) 
  Dim qry As QueryTable 
  On Error Resume Next 'Bo qua loi
  For Each qry In sh.QueryTables 
   qry.ResultRange.ClearContents 'Xoa data trong vung table
   qry.Delete 'Xoa QueryTable
  Next 
End Sub
 
'------END COPY-------
Video hướng dẫn chi tiết: