CÔNG TY CỔ PHẦN BLUESOFTS

Bài 5 - Bài giảng lập trình VBA Nâng Cao - Gộp dữ liệu từ nhiều file - Nguyễn Duy Tuân (Phần 1)

Bài giảng hướng dẫn cách gộp dữ liệu từ nhiều file đang đóng hoặc mở bằng lập trình với ADO, với câu lệnh truy vấn CSDL SQL. Đây là một bài giảng trong khóa học "Lập trình VBA nâng cao Level 1" của thầy Nguyễn Duy Tuân giảng cách đây nhiều năm.
NỘI DUNG BÀI HỌC TRONG VIDEO:
1. Giải thích việc nhúng thư viện ADODB vào file Excel để lập trình ADO
2. Hiểu về việc trỏ đối tượng vào đối tượng khác với Set obj = New
3. Mở nhiều file từ cửa sổ Browse
4. Gộp dữ liệu từ nhiều file vào một file, các file nguồn không mở
5. Kỹ thuật quy nạp code về vòng lặp