CÔNG TY CỔ PHẦN BLUESOFTS

Tự viết hàm trả về Học Bổng theo yêu cầu

Trong các bài viết trước, mình đã hướng dẫn các bạn viết hàm tính tổng điểm có điều kiện, xếp loại dựa vào tổng điểm. Bài viết hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn viết hàm trả về học bổng nếu thỏa mãn nhiều điều kiện.
Giả sử ta có bài toán như sau:
-> Học bổng bằng 100 nếu Tổng điểm từ 14 điểm trở lên và không có môn nào dưới 5. Đạo đức đạt loại A hoặc B.
 
 
Để tạo ra một hàm tính tổng điểm theo những điều kiện trên, các bạn làm theo các bước sau:
Bước 1: Các bạn vào môi trường lập trình của Excel (phím tắt ALT+F11), tạo một module và copy code dưới đây vào trong module đấy:
 
Function HocBong(tongdiem As Double, toan As Double, tin As Double, daoduc As String) As Double
    If tongdiem >= 14 And toan >= 5 And tin >= 5 And (daoduc = "A" Or daoduc = "B") Then
        HocBong = 100
    Else
        HocBong = 0
    End If
End Function
 
 
Bước 2: Các bạn trở về môi trường bảng tính, tại cột tổng điểm bạn gõ hàm như sau: I2=HocBong(G2,D2,E2,F2)
 
 
Sau khi gõ xong, các bạn nhấn Enter để nhận kết quả.
 
 
Bước 3: Tiếp theo các bạn copy công thức cho các ô còn lại để nhận két quả.
 

Với Excel thuần túy, để giải quyết các bài toán như trên, chúng ta phải gõ nguyên đầy đủ cả công thức, khi gửi công thức cho người khác, nhiều người sẽ bị rối.  Vậy chúng ta nên tự tạo ra một bộ hàm riêng để xử lý công việc của chúng ta. Các nhân viên chỉ việc gõ tên hàm và các đối số là đã có những bản báo cáo, số liệu chính xác mà nhìn vào sẽ rất ngắn gọn, dễ hiểu.
File ví dụ: bluesofts.net/Baiviet/Laptrinh/VB_VBA/phong/Hamtinhhocbong/HamHocBong.xlsm
Để tìm hiểu thêm nhiều kiến thức về VBA cơ bản, các bạn tham khảo thêm tại khóa đào tạo VBA cơ bản của công ty.
Link khóa học: http://bluesofts.net/daotaothuchanh/daotaovbacoban.html

Tác giả: Hoàng Phong - Công ty Cổ phần Bluesofts