CÔNG TY CỔ PHẦN BLUESOFTS

Lập trình VBA tạo hàm tách chuỗi thành mảng

Tách chuỗi tành mảng dựa theo ký tự phân tách. Phương pháp dùng hàm SPLIT trong VBA rất dễ dàng. Để điền cả mảng bạn có thể dùng Office 365 hoặc hàm BS_FILLARRAY của Add-in A-Tools chạy trên mọi phiên bản Office.
Video hướng dẫn chi tiết:

Hàm BS_FillArray có trong Add-in A-Tools Free