CÔNG TY CỔ PHẦN BLUESOFTS

Hướng dẫn tạo báo cáo Excel tách các cột tự động bằng hàm VTC Add-in A-ToolsHàm VTC lồng trong hàm BS_SQL, sử dụng sau từ khóa SELECT, cho phép tách các cột tự động từ danh sách giá trị trong một cột giồng Pivot. Hàm này giúp bạn khi làm những loại báo cáo mô tả theo chiều ngang khi thống kê gộp nhóm.
 
Video hướng dẫn chi tiết:  a