CÔNG TY CỔ PHẦN BLUESOFTS

Hướng dẫn đọc số thành chữ trong excel 2003,2007,2010,2013,2016

 
 
Làm thế nào để có thể chuyển đổi từ số sang chữ trong Excel một cách dễ dàng, giúp chúng ta không làm thủ công việc chuyển đổi từ số sang chữ. Trong bài viết này Bluesofts sẽ hướng dẫn các bạn các chuyển đổi từ số sang chữ trên Excel 2003,2007,2010,2013,2016 hết sức nhanh chóng dễ dàng bằng phần mềm Add-In A-Tools cụ thể như sau:


Bước 1: Tiến hành cài đặt phần mềm Add-In A-Tools. Bạn chưa biết cách cài đặt có thể tham khảo thêm bài viết hướng dẫn cách cài đặt phần mềm Add-In Atools: Tại Đây
Bước 2: Chuyển đổi số thành chữ
1111.png
Hàm BS_VND

Hàm cho phép đọc số thành chữ theo tiếng Việt

Cấu trúc:

BS_VND(Amount, OutputType, Unit1, Unit2, MUnit2, HasGroupingSymbol)

+ Amount  : là số tiền cần chuyển đổi thành văn bản.

+ OutputType  : là một số, nếu giá trị là 1 hàm trả về kiểu chuỗi TCVN3, 2 kiểu chuỗi  là VNI, 3 kiểu chuỗi là Unicode - ngầm định (Chỉ dùng từ Excel 2007 trở lên)

+ Unit1: là giá trị kiểu chuỗi, chỉ ra loại đơn vị tiền tệ, ngầm định là "đồng"

+ Unit2: là giá trị kiểu chuỗi, chỉ ra loại đơn vị tiền tệ cho số lẻ, ngầm định là "xu"

+ MUnit2  : là con số được nhân với số lẻ của Amount, quy đổi số lẻ từ đơn vị Unit1 sang Unit2, ngầm định giá trị là 1

+ HasGroupingSymbol: là giá trị kiểu logic(boolean), nếu là TRUE thì chuỗi kết quả sẽ có dấu phảy (, ) ngăn cách câu, FALSE là giá trị ngầm định không có dấu (, ) ngăn cách.

VD1: Giả xử ô B2 có số tiền là: 1.200

=BS_VND(B2): Một ngàn hai trăm đồng chẵn.

Muốn làm tròn thì dùng hàm ROUND kết hợp:

VD: Giả xử ô B2 có số tiền là: 12345.53

=BS_VND(ROUND(B2,0))  àMười hai ngàn ba trăm bốn mươi lăm đồng và năm mươi ba xu.

=BS_VND(ROUND(B2,0))  àMười hai ngàn ba trăm bốn mươi sáu đồng chẵn.

+ Cách đọc số tiền với các loại font chữ

=BS_VND(B2, 1) àMêi hai ngµn ba tr¨m bèn m¬i l¨m ®ång vµ n¨m m¬i ba xu.

=BS_VND(B2, 2) àMöôøi hai ngaøn ba traêm boán möôi laêm ñoàng vaø naêm möôi ba

xu.

=BS_VND(B2, 3) àMười hai ngàn ba trăm bốn mươi lăm đồng và năm mươi ba xu. Tương

đương với công thức =BS_VND(B2)

+ Thay đổi đơn vị tính

=BS_VND(B2,,"USD","CENTS")) àMười hai ngàn ba trăm bốn mươi lăm USD và năm mươi

ba CENTS.

+ Quy đổi đơn vị:

=BS_VND(B2,,"HOUR(S)","MINUTE(S)",60) Mười hai ngàn ba trăm bốn mươi lăm

HOUR(S) và ba mươi hai MINUTE(S).

=BS_VND(B2,,"HOUR(S)","MINUTE(S)",60,1) Mười hai ngàn, ba trăm bốn mươi lăm

HOUR(S) và ba mươi hai MINUTE(S).