CÔNG TY CỔ PHẦN BLUESOFTS

Hàm sắp xếp trong Excel BS_SORTARRAY với Add-in A-Tools

Hàm sắp xếp BS_SortArray cho phép bạn sắp xếp mảng giá trị (vùng) ở một sheet khác mà không làm thay đổi dữ liệu nguồn. Đây là một trong những hàm mở rộng hay của Add-in A-Tools.
Video hướng dẫn chi tiết