CÔNG TY CỔ PHẦN BLUESOFTS

Hàm BS_FILES tự động lấy danh sách các file và folder từ một folder chỉ định haowcj cả thư mục con vào bảng tính Excel.

Hàm BS_FILES tự động lấy danh sách các file và folder từ một folder chỉ định hoặc cả thư mục con vào bảng tính Excel.