CÔNG TY CỔ PHẦN BLUESOFTS

Add-in A-Tools Pro 32-bit - Tạo báo cáo động và chia sẻ Excel qua mạng

Add-in A-Tools Pro 64-bit - Tạo báo cáo động và chia sẻ Excel qua mạng

Phần mềm quản lý kho chuyên nghiệp BS Silver (Máy chủ và máy khách)

Phần mềm quản lý kho chuyên nghiệp BS Silver (chỉ máy khách)

Phần mềm kế doanh nghiệp A-Excel

Phần mềm bán hàng BS Gogo