CÔNG TY CỔ PHẦN BLUESOFTS

Hàm BS_SQL lấy dữ liệu Excel từ máy tính khác trong mạng (máy chủ)


Dữ liệu Excel để trong một file ở một máy tính trong mạng (máy chủ), máy khác (khách) có thể dùng hàm BS_SQL để lấy dữ liệu và lấy ra cái gì mình muốn với nhiều điều kiện. Kỹ thuật khai thác thuộc tính DBKEY và SVR trong hàm BS_SQL của Add-in A-Tools.
Video hướng dẫn chi tiết:Download file Excel nguồn
Download Add-in A-Tools để thực hành theo video
Bài 5: Mở cổng modem, chia sẻ Excel qua Internet