CÔNG TY CỔ PHẦN BLUESOFTS

CÔNG TY CỔ PHẦN BLUESOFTS

Kỹ thuật lập trình mạng trong Excel VBA và Add-in A-Tools P1

Loại bài hướng dẫn lập trình mạng trong Excel với mô hình Client-Server với Add-in A-Tools. Chỉ cần có kiến thức VBA là bạn sẽ tạo ra được ứng dụng Excel chạy mạng vô cùng linh hoạt có độ tùy biến cao.

Bài 1: Tổng quan về mô hình client-server, cách thức truyền dữ liệu từ máy khách và máy chủ, cấu trúc hàm RunMacroInServer trong class BSNetwork.