CÔNG TY CỔ PHẦN BLUESOFTS

CÔNG TY CỔ PHẦN BLUESOFTS

Hướng dẫn Chia sẻ Excel qua mạng bằng Add-in A-Tools - Bài 2 Chia sẻ vùng trên sheet

Add-in A-Tools cho phép từ một sheet Excel, tạo phân vùng chia sẻ cho nhiều người nhập liệu trong phân vùng đó, nơi không phân vùng không được phép soạn thảo. Add-in A-Tools chia sẻ file Excel qua mangk LAN, internet, chia sẻ file có VBA/macro, phân quyền chi tiết user được mở file nào, sheet nào,...