CÔNG TY CỔ PHẦN BLUESOFTS

CÔNG TY CỔ PHẦN BLUESOFTS

Hướng dẫn Chia sẻ Excel qua mạng bằng Add-in A-Tools - Bài 1 Chia sẻ file Excel bất kỳ

Add-in A-Tools cho phép chia sẻ file Excel bất kỳ qua mangk LAN, internet, chia sẻ file có VBA/macro, phân quyền chi tiết user được mở file nào, sheet nào,...