CÔNG TY CỔ PHẦN BLUESOFTS

GridHighlighter là một add-in chạy trong Microsoft Excel cho phép hiện sáng đường viền tại con trỏ hoạt động trong Excel
Chức năng: Hiện sáng đường kẻ dọc và ngang của ô/Cell đang chọn (ô hiện thời) trong bảng tính Excel. Việc kẻ viền sáng này giúp cho người dùng quan sát được mình đang làm việc ở dòng và cột nào. Khi bảng dữ liệu nhiều cột, dòng thì add-in GridHighlighter là công cụ tốt để bạn dễ dàng soạn thảo nó.

GridHighLighter-(1).jpg

Lưu ý: Không thực hiện trên worksheet đã đặt protect

Yêu cầu của Add- Ins

1) Hệ điều hành WINDOWS

2) Microsoft Excel 2000/XP/2002/2003/2007/2010/2013.

 

Hướng dẫn sử dụng Add-Ins GridHighlighter

Ø Bật tắt GridHighlighter

Trên thanh menu, phía phảin Help, nếu là Office 2007 trở lên nằm trong tab "Add-ín", bấm vào nút  để bật, tắt hoạt động của add-in

Ø Hướng dẫn định dạng đường viền

1) Bấm chuột vào đường viền (line) để chọn

 

2) Dùng thanh công cụ Drawing để định dạng: màu, kiểu, kiểu nét.

+ Mở thanh công cụ Drawing

Help2.jpg

+ Định dạng màu

 

Help3.jpg

+ Định dạng kiểu (Style)

 

Help4.jpg

+ Định dạng kiểu nét (Dash Style)

 

Help5.jpg

 

Ø Thiết lập khác cho GridHighlighter

1) Mở màn hình thiết lập theo đường dẫn:

Vào menu START->All Programs->GrigHighlighter->Thiet lap GridHighlighter.

2) Sau khi thực hiện bước 1) ta sẽ có màn hình thiết lập dưới đây:

LVOptions-(1).jpg

Tác giả: 
Nguyễn Duy Tuân