CÔNG TY CỔ PHẦN BLUESOFTS


QuickCSV
Là phần mềm cho phép tách gộp nhiều tập tin dữ liệu, làm việc với file tầm trên 20 triệu dòng với 40 cột tốc độ vẫn nhanh, tính bằng giây (bạn có thể test với dữ liệu khác). Hỗ trợ các file CSV, JSON, TEXT. Cho phép Filter - lọc và tìm kiếm nhiều cột, nhiều điều kiện. Sắp xếp cột, ẩn hiện, di chuyển vị trí các cột. Xuất dữ liệu ra các định dạng: CSV, TEXT, JSON Data Table, JSON Array 2D. Tự động nhận dạng kiểu dữ liệu...


QuickCSV v1.0.6.0 ngày 03-03-2023 (Xem tính năng mới)

Các tính năng chính
+ New: Cho phép mở các tập tin CSV, JSON, TXT
+ New: Tự động nhận dạng kiểu dữ liệu của các giá trị
+ New: Cho phép gộp nhiều các tập tin CSV, JSON, TXT với nhau
+ New: Cho phép chỉnh sửa dữ liệu với các tập tin nói trên
+ New: Cho phép hiển thị dữ liệu JSON dạng Tree, với định dạng màu sắc, với từ khóa, kiểu giá trị.
(Menu Options -> "Show JSON Viewer Pane")
+ New: Cho phép tìm kiếm, trích lọc dữ liệu với nhiều điều kiện.
(Menu Options -> "Show Filter & Find Pane")
+ New: Cho phép tìm kiếm kiểu bỏ dấu trong chữ. Ví dụ "tuấn" = "tuan",
(Menu Options -> "Tìm kiếm bỏ dấu Tiếng &Việt"
không phân biệt chữ thường chữ hoa. Ví dụ "HOA" = "hoa"
+ New: Cho phép sắp xếp các cột dữ liệu,
+ New: Cho phép thay đổi vị trí hiển thị các cột.
+ New: Cho phép ẩn/hiện các cột dữ liệu.
+ New: Cho phép thêm cột số thứ tự (No.) đầu tiên, thêm cột ghi tên hoặc đường dẫn đầy đủ của tập tin vào bảng dữ liệu.
+ New: Cho phép xuất dữ liệu đang mở ra các tập tin CSV, JSON, TXT, EXCEL
(Máy tính không cần phải cài đặt Excel khi xuất ra tập tin Excel. Xuất dữ liệu có thể từ một hay nhiều file, dữ liệu đã qua chỉnh sửa, lọc, sắp xếp).
+ New: Cho phép trích lọc và xuất nhiều tập tin cùng một lúc với các định dạng khác nhau.
+ New: Đặt tùy chọn tự động tắt máy tính sau khi xuất xong dữ liệu.Hướng dẫn cơ bản


1. Mở tập tin, bạn có 2 cách

+ Cách 1: Vào menu File -> Open, chọn một hay nhiều tập tin cùng cấu trúc.
+ Cách 2: Từ màn hình "File Explorer" kéo thả một hay nhiều tập tin có cùng cấu trúc vào màn hình QuickCSV.

2. Xem tập tin JSON

+ Tập tin JSON dạng data table hay array 2D, bạn mở và xem bình thường như các tập tin CSV, TXT
+ Tập tin JSON dạng multi level (đa cấp) bạn mở bình thường nhưng thêm vào đó bạn vào menu Options -> "Show JSON Viewer Pane".
Cửa sổ "Show JSON Viewer Pane" hiển thị phía bên phải chương trình, bạn hãy nhấp chuột vào những ô có chuỗi mô tả cấu trúc JSON cửa sổ JSON Viewer sẽ hiển thị JSON dạng Tree để bạn dễ quan sát và chỉnh sửa.
(*) Hãy mở tập tin "DataMultiLevel.json" để thử nghiệm thuộc tính này.
 

3. Sửa nội dung tập tin

Từ màn hình dữ liệu, nhấn F2 nhoặc nhấp chuột vào nội dung cần sửa.

4. Tìm và lọc dữ liệu

Vào menu Options -> "Show Filter & Find Pane" để mở ra nếu nó bị ẩn.
Mỗi cột dữ liệu sẽ được hiển thị theo chiều dọc cho phép bạn nhập các giá trị để tìm và lọc.
Cho phép nhập các toán tử để tìm kiếm.
Cách thức như sau:
+ Nhập chuỗi tự do, số, ngày tháng. Với giá trị chuỗi bạn không cần phải đặt trong ký tự nháy kép hay nháy đơn.
+ Nhập biểu thức so sánh:
Với giá trị chuỗi dùng các toán tử:
= (Equals), <> (Not Equals) , *chuỗi (End with), Chuỗi* (Begin with), *chuỗi* (contains, kiểu tìm này là ngầm định.)
Với giá trị là số, ngày tháng
=, <>, >, >=, <, <=
Nếu bạn muốn so sánh giá trị trong khoảng 100 - 1000
>=100, <=1000
Or
100-1000
Bạn cũng có thể đưa vào các khoảng tìm kiếm
100-1000, 3000-5000, 10000
(Có nghĩa là, tìm các giá trị từ 100 đến 1000 hoặc từ 3000 đến 5000 hoặc 10000 )

+ Muốn tìm nhiều giá trị
A, B, C
Nghĩa là tìm các giá trị A hoặc B hoặc C

5. Xuất dữ liệu ra các tập tin với các định dạng khác nhau
Vào menu Commands - Chọn các loại định dạng file để xuất. Phiên bản QuickCSV v1.0.0 hỗ trợ xuất các loại file: CSV, JSON (gồm loại Data Table và Array2D), TXT, Excel. Máy tính của bạn không yêu cầu phải cài Microsoft Excel.

Cho phép lọc dữ liệu và xuất nhiều tập tin cùng một lúc với tốc độ nhanh. Bạn không phải làm tuần tự từng tập tin theo cách thông thường sẽ mất nhiều thời gian.


Phần mềm mở tập tin CSV, TXT với tốc độ rất nhanh. Test với file CSV có 32 triệu dòng, 12 cột chỉ trong 30 giấy, máy Core i7, RAM 16 GB).   Tải về QuickCSV - Gộp và tách nhiều file dữ liệu CSV, JSON, TXT, EXCEL    Video hướng dẫn    Tư vấn sử dụng 0243.791.7200 - 096.555.6989    Tải PDF hướng dẫn sử dụng phần mềm Tách gộp nhiều tập tin dữ liệu, làm việc với file tầm 20 triệu dòng tốc độ vẫn nhanh, tính bằng giây. Hỗ trợ các file CSV, JSON, TEXT. Cho phép Filter - lọc và tìm kiếm nhiều cột, nhiều điều kiện. Sắp xếp cột, ẩn hiện, di chuyển vị trí các cột. Xuất dữ liệu ra các định dạng: CSV, TEXT, JSON Data Table, JSON Array 2D. Tự động nhận dạng kiểu dữ liệu...