CÔNG TY CỔ PHẦN BLUESOFTS

ĐT: Lập trình VBA trong Excel

Cho phép người làm Excel viết ra những mã lệnh-Macro để tự động phân tích, định dạng dữ liệu, tạo báo cáo chỉ bằng cú nhấp chuột như trong các phần mềm mà không phải lập công thức thủ công...

Tên học viên
Email

Địa chỉ hộp thư để Trung tâm liên hệ

Số điện thoại

Trung tâm liên hệ theo số máy của bạn

Ngành học hoặc đang làm

Giúp cho chúng tôi sắp xếp lớp theo khối chuyên môn nếu cần


Bạn hãy chọn thời giờ học bắt đầu có thể

Những yêu cầu khác về khóa học

Thông tin này giúp chúng tôi sắp xếp lớp phù hợp với học viên

Đăng ký
Thông tin xác nhận đăng ký gửi trong email của bạn. Nếu bạn không nhận được email hãy kiểm tra trong khu vực "Spam".