CÔNG TY CỔ PHẦN BLUESOFTS

Đào tạo Excel cho kế toán

Khóa học “Excel cho Kế toán” cung cấp các kiến thức, kỹ thuật, kỹ năng, tổ chức và tư duy phân tích nâng cao của Excel ứng dụng vào trong công việc kế toán. Khóa học bao gồm 10 chuyên đề, mỗi chuyên đề sẽ tập trung đi sâu và giải quyết triệt để những kiến thức Excel ứng dụng cho kế toán như xử lý hàng tồn kho, công nợ, báo cáo tài chính…. Với phương pháp đào tạo, phân tích kèm các ví dụ thực tế, dữ liệu điển hình sẽ giúp các học viên nắm bắt nhanh, phát huy kiến thức đã học vào thực tế công việc.

Tên học viên
Email

Địa chỉ hộp thư để Trung tâm liên hệ

Số điện thoại

Trung tâm liên hệ theo số máy của bạn

Ngành học hoặc đang làm

Giúp cho chúng tôi sắp xếp lớp theo khối chuyên môn nếu cần


Bạn hãy chọn thời giờ học bắt đầu có thể

Những yêu cầu khác về khóa học

Thông tin này giúp chúng tôi sắp xếp lớp phù hợp với học viên

Đăng ký
Thông tin xác nhận đăng ký gửi trong email của bạn. Nếu bạn không nhận được email hãy kiểm tra trong khu vực "Spam".