CÔNG TY CỔ PHẦN BLUESOFTS

CÔNG TY CỔ PHẦN BLUESOFTS

Lập trình VBA cập nhật công thức tại máy local và máy chủ - UpdateFormulas

Việc cập nhật lại công thức nhằm nhận lại giá trị mới trước khi các công thức sử dụng vùng dữ liệu cập nhật là quan trọng. Để tự động việc này chua ta viết code như hướng dẫn của tôi trong video này. Code sử dụng hàm UpdateFormulas trong hai class BSFormulaArray, BSNetwork.