CÔNG TY CỔ PHẦN BLUESOFTS

CÔNG TY CỔ PHẦN BLUESOFTS

Lập trình Delphi cơ bản Bài 02 - Lập trình Delphi với Form, thiết lập thông tin phần mềm của bạn

Video này tôi hướng dẫn cách lập trình Delphi với Form, thiết lập thông tin phần mềm, thuộc tính của Form. Lập trình Form mẹ gọi form con với cách truyền tham số nút bấm TButton. Ví dụ: Tạo chương trình hiển thị form Login - Đăng nhập, nếu đúng thì mở mở Form chương trình.

Các lập trình như sau:
Bước 1: Tạo hai TForm: TForm2 là Main form, chương trình chạy chính của bạn;
TForm3 thiết kế dạng log-in. Có hai TButton: Ok; Cancel. TButton cho nút Ok gán ModalResult là mrOk. Nút "Cancel" gán ModalResult là mrCancel.

Bước 2: Nhấp chuột vào tên Project (cửa sổ bên phải), nhấp chuột phải chọn "View Source" - CTRL + V. Rồi sửa code theo mẫu mã nguồn tôi viết dưới đây.

 
program TestExcel;
uses
  Vcl.Forms,
  Unit2 in 'Unit2.pas' {Form2 -> Main form của chương trình};
  Unit3 in 'Unit3.pas' {Form3 - > form login };
 
{$R *.res}
 
var frmLogin: TForm3;
    LogFine: Boolean;
begin
  Application.Initialize;
  Application.MainFormOnTaskbar := True;
 
  frmLogin:= TForm3.Create(nil);
  try
    LogFine := (frmLogin.ShowModal = mrOk); //Mở form đăng nhập và user chọn nút Ok (có ModalResult là mrOk
  finally
    frmLogin.Free;
  end;
 
  if LogFine then
  begin
    Application.CreateForm(TForm2, Form2);
    Application.Run;
  end;
end.

 
LẬP TRÌNH DELPHI CƠ BẢN