CÔNG TY CỔ PHẦN BLUESOFTS

CÔNG TY CỔ PHẦN BLUESOFTS

Hàm nối mảng theo chiều dọc và ngang trong Excel BS_ARRAY2D BS_ARRAY1D BS_JOINARRAYCOLS

Add-in A-Tools cung cấp bộ hàm ghép nối mảng, từ mảng rời rạc được gom thành một mảng để từ đó các hàm và công cụ khác trên Excel khai thác dữ liệu dễ dàng hơn.
Nội dung hướng dẫn các hàmVideo hướng dẫn chi tiết