CÔNG TY CỔ PHẦN BLUESOFTS

Nhấn phím DELETE để xóa vùng trong Excel với máy MacBook

Bluesofts xin chia sẻ một file Excel Add-In thiết kế bởi Nguyễn Duy Tuân - Công ty cổ phần Bluesofts
"Bluesofts Macbook ControlDelete is Delete in Windows" là một Add-in cho Excel, cho phép Microsoft Excel chạy trên máy MacBook xóa một vùng chọn bằng phím Control+Delete để như phím Delete ở các máy tính chạy hệ điều hành Windows.
demo-(1).jpg
(*) Cài đặt Add-in trong Excel2007, 2010, 2013 hoặc cao hơn:
+ Bấm vào nút "Office Button/File" (nút to, tròn ở góc đỉnh bên trái màn hình)
+ Chọn "Excel Options"
+ Chọn "Add-Ins", màn hình phía bên phải, dưới đáy "Manage:" chọn "Excel Add-Ins" cuối cùng chọn "Go".
+ Tại màn hình "Add-Ins" chọn "Browse" và chọn file "Bluesofts_MacBook_ControlDeleteIsDeleteInWindows.xla".
 
(*) Cài đặt Add-in trong Excel97/2000/2002(XP)/2003:
+ Vào menu Tools, chọn Add-Ins
+ Chọn nút "Browse" và chọn file "Bluesofts_MacBook_ControlDeleteIsDeleteInWindows.xla"
 
(*) Cơ chế hoạt động trong Excel
Tại máy MacBook. Mở Excel, chọn một vùng bất kỳ nhấn CONTROL+DELETE khi đó vùng sẽ được xóa. 
Nếu máy của bạn không phải là MacBook thì việc này chỉ cần phím DELETE
 
Xem thêm thông tin tại website: https://www.facebook.com/groups/hocexcel/