CÔNG TY CỔ PHẦN BLUESOFTS

CÔNG TY CỔ PHẦN BLUESOFTS

Lập trình VBA Lấy tỷ giá ngoại tệ theo ngày từ website VCB

Hướng dẫn lập trình VBA để lấy tỷ giá từ website vào Excel với đối tượng QueryTable. Dữ liệu lấy dạng table có ID. Ví dụ này tôi lấy từ trang web của Vietcombank (VCB)


Trình tự các bước như sau:

Bước 1: Nhấn ALT+F11 để vào cửa sổ VBA
Bước 2: Tại cửa sổ VBA, vào menu Insert -> Module
Bước 3: Copy code dưới đây dán sang cửa sổ code
Bước 4: Gán macro LayTyGia vào CommandButton trên Worksheet.
(*) Mã nguồn:
'-------CODE-------
Option Explicit
'Author: Nguyen Duy Tuan - http://bluesofts.net 'Kien thuc code trong file nay ban xem link: https://www.youtube.com/watch?v=OSfcpLGVLOk Sub LayTyGia() Range("J6:L6").Value = "Waiting..." Range("J6:L6").Value = LayTyGiaTheoNgay(Range("J2").Value, Range("J3").Value) End Sub Function LayTyGiaTheoNgay(dNgay As Date, strNgoaiTe As String) Dim qry As QueryTable, rng As Range, I As Long, arrRes(1 To 3) LayTableTuWeb dNgay Set qry = ThisWorkbook.Sheets("webdata").QueryTables(1) Set rng = qry.ResultRange For I = 3 To rng.Rows.Count If StrComp(rng.Rows(I).Cells(, 2).Value, strNgoaiTe, vbTextCompare) = 0 Then arrRes(1) = rng.Rows(I).Cells(, 3).Value arrRes(2) = rng.Rows(I).Cells(, 4).Value arrRes(3) = rng.Rows(I).Cells(, 5).Value Exit For End If Next LayTyGiaTheoNgay = arrRes End Function Sub LayTableTuWeb(ByVal dNgay As Date) Dim qry As QueryTable Dim sh As Worksheet Dim CnnStr As String Set sh = ThisWorkbook.Sheets("webdata") 'Xoa querytable truoc do XoaQT sh CnnStr = "URL;https://portal.vietcombank.com.vn/UserControls/TVPortal.TyGia/pListTyGia.aspx?txttungay=" & Format(dNgay, "dd/mm/yyyy") Set qry = sh.QueryTables.Add(CnnStr, sh.Range("A1")) 'Query qry.WebSelectionType = xlSpecifiedTables qry.WebFormatting = xlWebFormattingNone qry.WebTables = """ctl00_Content_ExrateView""" 'Co the nhieu hon mot table qry.Refresh False 'Load du lieu End Sub Sub XoaQT(sh As Worksheet) Dim qry As QueryTable On Error Resume Next 'Bo qua loi For Each qry In sh.QueryTables qry.ResultRange.ClearContents 'Xoa data trong vung table qry.Delete 'Xoa QueryTable Next End Sub
'------END COPY-------

Cách viết hàm và thủ tục truyền tham số, để hiểu bản chất các bạn ôn tập bài học số 5, 6 của lớp VBA cơ bản của Bluesofts.

Video hướng dẫn chi tiết để hiểu code VBA trên, cách lấy link URL request lên máy chủVideo hướng dẫn chi tiết về phương pháp lập trình lấy dữ liệu từ website bằng đối tượng QueryTable: