CÔNG TY CỔ PHẦN BLUESOFTS

CÔNG TY CỔ PHẦN BLUESOFTS

Lập trình VBA mở sheet trong máy chủ băng Add-in A-Tools

Từ máy khách tạo macro mở một sheet trên máy chủ mà không cần qua Quản trị máy chủ của Add-in A-Tools. Lập trình VBA thực hiện các bước như sau:

Bước 1: nhúng thư viện Add-in A-Tools vào file Excel của bạn:
Trong cửa sổ VBA, vào menu Tools -> References..., tick chọn mục mà tham chiếu đến file "AddinATools.dll". Như hình dưới đây:


Bước 2: Tạo module cho file Excel
Vân trong cửa sổ VBA, vào menu "Insert" chọn "Module"

Mã nguồn dưới đây là ví dụ kết nối tới máy chủ có tên "bluesofts.net", user kết nối "user", maatk khẩu không có.
Sub OpenRangeInServer() 
  Dim Xnet As BSNetwork 
  'Check connect to server
  Set Xnet = New BSNetwork 
  If Not Xnet.IsRunning Then 'Test A-Tools is not running?
   If Not Xnet.Connect("bluesofts.net", "user", "") Then Exit Sub 
   MsgBox "Da ket noi toi may chu, IP: " & Xnet.RemoteIP 
  End If 
  Dim urShop As BSUserRange
  Dim shShop As Worksheet 
  'Openj range from server
  'Workbook: Shops.xls
  'Range/sheet: Shop 1
  Set urShop = Xnet.Databases("Shops.xls").UserRanges.Open("Shop 1") 
  'Get worksheet object
  Set shShop = urShop.Sheet 
  'shShop.Range(...)
  Set urShop = Nothing 
  Set Xnet = Nothing 
End Sub 
Để chạy macro trên từ trong code. Đặt con trỏ bên trong khu vực code muốn chạy, bấn "Run Sub" trên tool bar, hoặc nhấn F5.

Nếu bạn muốn gán macro lên một CommandButton để chạy macro trên thì làm như bình thường.

Các câu hỏi khác các bạn gửi lên group facebook: https://www.facebook.com/groups/hocexcel/
Tác giả: Nguyễn Duy Tuân