CÔNG TY CỔ PHẦN BLUESOFTS

CÔNG TY CỔ PHẦN BLUESOFTS

Lập trình VBA tạo TreeView unicode và Task Pane trong BSAC

Microsoft đã ngừng hỗ trợ ActiveX Controls, các controls cũ không hỗ trợ unicode, không có Task Pane. BLUESOFTS -Tác giả Nguyễn Duy Tuân đã phát triển BSAC để cho những người lập trình thiết kế phần mềm với giao diện chuyên nghiệp trong VBA.