CÔNG TY CỔ PHẦN BLUESOFTS

Add-in A-Tools Free 64-bit - Tạo báo cáo động và chia sẻ Excel qua mạng

Add-in A-Tools Free 32-bit - Tạo báo cáo động và chia sẻ Excel qua mạng

MySQL Tools v5.0

ImportBsacToToolbox

Khôi phục menu A-Tools và các add-in của Bluesofts

BSAC.ocx - Bluesofts ActiveX Controls

Chơi nhạc MP3 trong Excel - Excel Play MP3

MySQL Connector ODBC

Barcode, QR code scanner in VBA

BSDataService32 - Thư viện lập trình kết nối database 32-bit

Diệt virus macro và name rác trong Excel - VirusMacroWarning

QuickCSV - Gộp tách dữ liệu CSV, JSON, TXT, Excel tốc tộ nhanh