CÔNG TY CỔ PHẦN BLUESOFTS

CÔNG TY CỔ PHẦN BLUESOFTS

Hướng dẫn chi tiết hàm BS_VLOOKUP tìm và trả về mảng động với nhiều điều kiện

 Một BS_VLOOKUP tìm nhiều điều kiện và trả về mảng động, mảng có thể là một hay nhiều cột, tốc độ chạy nhanh, có tính ứng dụng rất đa dạng. Loạt bài chia sẻ trong trang này giúp bạn khai thác các tình huống cũng như cách thức sử dụng hàm BS_Vlookup trong các tình huống khác nhau.
 


Bài 1 - Các giá trị làm điều kiện tìm kiếm trong vùng bảng tính
 

Bài 2 - Các giá trị làm điều kiện tìm kiếm trong vùng bảng tính
 

Bài 3 - Các giá trị làm điều kiện tìm kiếm trong vùng bảng tính
 
Bài 4 - Ứng dụng lọc dữ liệu từ sổ nhật ký chung trong kế toán
 
 
Bài 5 - Hàm BS_Vlookup tìm kiếm bằn biểu thức chuỗi điều kiện
Phương pháp này tham số đầu tiên được mô tả công thức tìm kiếm như sau
Giả thiết thức tự cột trong dữ liệu nguồn: 1 là Tỉnh/TP; 2- Quận/Huyện; 3- Doanh số
Điều kiện: lọc dữ liệu có tỉnh là "Hà Nội" và Quận là "Cầu Giấy" và Doanh số >=50000
Công thức tìm là:
"1=hà nội, 2=cầu giấy, 3>=50000"

Bạn có thể kết hợp điều kiện OR
"1=hà nội, hải phòng, bắc ninh, 2=cầu giấy, mỹ đình, 3>=50000"
Có nghĩa Tỉnh là: hà nội hoặc hải phòng hoặc bắc ninh
và quận là cầu giấy haowcj mỹ đình
và doanh số >=50000
 Ví dụ về lọc bảng lương can bộ, giáo viên


Dùng hàm BS_VLOOKUP lọc và sắp xếp kết quả tìm được