CÔNG TY CỔ PHẦN BLUESOFTS

Kết nối CSDL bên ngoài vào Excel qua DBKEY

Làm báo cáo dữ liệu lấy từ file đang đóng phải dùng từ khóa DBKEY trong Add-in A-Tools. Video này hướng dẫn cách dùng màn hình kéo thả để lấy DBKEY vào công thức, bạn không phải làm thủ công. Khái báo tự động tạo là: DBKEY=Tên file Excel Vì nó nằm trong file công thức nên mang sang các máy tính khác không phải tạo DBKEY.