You are here:: Video A-Excel
 
 

Hướng dẫn làm kế toán trên A-Excel (bài 1)

tao_cong_ty_moi Hướng dẫn tổng quan về A-Excel

 

Hướng dẫn làm kế toán trên A-Excel (bài 2)

tao_cong_ty_moi Hướng dẫn tổng quan về A-Excel

 

Tạo công ty mới và thiết lập thông số

tao-cong-ty-moi-va-thiet-lap-thong-so Những thiết lập ban đầu khi dùng A-Excel

Lập số dư đầu kì và nghiệp vụ đơn giản

tao_cong_ty_moi Hướng dẫn tổng quan về A-Excel

 

Hướng dẫn làm kế toán trên A-Excel (bài 1)

tao_cong_ty_moi Hướng dẫn tổng quan về A-Excel