You are here:: Văn bản pháp luật Hỏi đáp về bầu cử ĐBQH và HĐND Phiếu bầu thế nào là hợp lệ?
 
 

Hỏi đáp về bầu cử ĐBQH và HĐND Phiếu bầu thế nào là hợp lệ?

Hỏi: Phiếu bầu như thế nào là hợp lệ? Việc kiểm phiếu bầu cử được thực hiện như thế nào?

N.T.H.N. (Long Hồ)

Trả lời:

Vấn đề bạn hỏi được quy định tại Chương VII Luật Bầu cử đại biểu HĐND, cụ thể như sau:

Điều 55: Việc kiểm phiếu phải được tiến hành tại phòng bỏ phiếu ngay sau khi cuộc bỏ phiếu kết thúc.

Trước khi mở hòm phiếu, tổ bầu cử phải thống kê, lập biên bản, niêm phong số phiếu bầu không sử dụng đến và phải mời 2 cử tri không phải là người ứng cử có mặt tại đó chứng kiến việc kiểm phiếu.

Người ứng cử, đại diện cơ quan, tổ chức, đơn vị, thôn, tổ dân phố có người ứng cử có quyền chứng kiến việc kiểm phiếu và khiếu nại về việc kiểm phiếu. Các phóng viên báo chí được chứng kiến việc kiểm phiếu.

Điều 56: Những phiếu sau đây là không hợp lệ:

1. Phiếu không phải là phiếu theo mẫu quy định do tổ bầu cử phát;

2. Phiếu không có dấu của tổ bầu cử;

3. Phiếu để số người được bầu quá số đại biểu mà đơn vị bầu cử được bầu;

4. Phiếu gạch xóa hết tên những người ứng cử;

5. Phiếu ghi tên người ngoài danh sách ứng cử, phiếu có viết thêm.

Điều 57: Nếu có phiếu nào nghi là không hợp lệ thì tổ trưởng tổ bầu cử phải đưa ra toàn tổ giải quyết.

Tổ bầu cử không được gạch xóa hoặc sửa các tên ghi trên phiếu bầu.

Điều 58: Những khiếu nại tại chỗ về việc kiểm phiếu do tổ bầu cử tiếp nhận, giải quyết và ghi rõ cách giải quyết vào biên bản. Nếu tổ bầu cử không giải quyết được thì phải báo cáo Ban Bầu cử giải quyết.

Điều 59:

1. Sau khi kiểm phiếu xong, tổ bầu cử phải lập biên bản kiểm phiếu. Biên bản kiểm phiếu phải ghi rõ:

a) Tổng số cử tri của khu vực bỏ phiếu;

b) Số cử tri đã tham gia bỏ phiếu;

c) Số phiếu phát ra;

d) Số phiếu thu vào;

đ) Số phiếu hợp lệ;

e) Số phiếu không hợp lệ;

g) Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử;

h) Những khiếu nại đã nhận được, những khiếu nại đã giải quyết và cách giải quyết, những khiếu nại chuyển đến Ban Bầu cử giải quyết.

2. Biên bản kiểm phiếu được lập thành 3 bản, có chữ ký của tổ trưởng, tổ phó, thư ký tổ bầu cử và 2 cử tri được mời chứng kiến việc kiểm phiếu để gửi đến Ban Bầu cử, UBND, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN xã, phường, thị trấn.