You are here:: Phóng to và thu nhỏ Userform và Controls trong Excel VBA
 
 

Phóng to và thu nhỏ Userform và Controls trong Excel VBA

Trong VBA. Tạo userform chúng ta muốn co giãn form và các controls bên trong tự phóng to lên hoặc thu nhỏ theo tỷ lệ form. Bình thường không làm được nhưng với phương pháp lập trình VBA, API và sử dụng thuộc tính Userform.Zoom chúng ta làm được việc này.

Cách làm rất đơn giản. Bạn hãy làm theo hướng dẫn sau:
1. Mở Userform, View Code
2. Dán đoạn code sau vào

'****************************************
'Tac gia: Nguyen Duy Tuan
'Tel : 0904.210.337
'E.Mail : 
 Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
 
'Website: www.bluesofts.net
'****************************************
Private Sub UserForm_Initialize() 
  AllowResize = True 
  OldWidth = Width 
  OldHeight = Height 
  If Val(Application.Version) < 9 Then 
   hwnd = FindWindow("ThunderXFrame", Caption) 'XL97
  Else 
   hwnd = FindWindow("ThunderDFrame", Caption) 'XL2000
  End If 
  PrevStyle = GetWindowLong(hwnd, GWL_STYLE) 
  SetWindowLong hwnd, GWL_STYLE, PrevStyle Or WS_SIZEBOX Or WS_MINIMIZEBOX Or WS_MAXIMIZEBOX 
  Label3.ForeColor = vbBlue 
  Dim I& 
  For I = 1 To 12 
   ComboBox1.AddItem "Tháng " & I 
   ListBox1.AddItem "Tháng " & I 
  Next I 
End Sub 
'--------------------------------------------------------------------
Private Sub UserForm_Resize() 
  Dim tmpZoom&, CurStyle& 
  Dim tmpWidth As Double 
  If Not AllowResize Then Exit Sub 
  CurStyle = GetWindowLong(hwnd, GWL_STYLE) 
  tmpZoom = Round(Width / OldWidth * 100, 0) 
  If tmpZoom < ZoomMin Then tmpZoom = ZoomMin 
  If tmpZoom > ZoomMax Then tmpZoom = ZoomMax 
  AllowResize = False 'Ngan khong chay UserForm_Resize khi dang thay doi size
  If tmpZoom = ZoomMin Or tmpZoom = ZoomMax Then 
   'Neu khong phai la phong to man hinh thi co lai kich co
   If Not (CurStyle And WS_MAXIMIZE) = WS_MAXIMIZE Then 
     Width = tmpZoom * OldWidth / 100 
     Height = Width * OldHeight / OldWidth 
   End If 
  End If 
  If (CurStyle And WS_MAXIMIZE) = WS_MAXIMIZE Then 
   tmpWidth = OldWidth * Height / OldHeight 
   tmpZoom = Round(tmpWidth / OldWidth * 100, 0) 'limitZoom
  End If 
  'Change height by width
  'If Not ((CurStyle And WS_MAXIMIZE) = WS_MAXIMIZE Or ' (CurStyle And WS_MINIMIZE) = WS_MINIMIZE) Then
  ' Height = Width * OldHeight / OldWidth
  'End If
  AllowResize = True 'Cho phep resize
  Zoom = tmpZoom 
End Sub 

Download mã nguồn

Tác giả: Nguyễn Duy Tuân - Công ty Cổ phần Bluesofts

Các bạn tham khảo thông tin khóa học "Lập trình VBA trong Excel cơ bản" của Bluesofts tại đây