You are here:: Kiến thức Excel Lọc dữ liệu từ nhiều bảng trên Excel bằng công cụ A-Tools
 
 

Lọc dữ liệu từ nhiều bảng trên Excel bằng công cụ A-Tools

 Thông thường, chúng ta dùng nhiều công thức trên Excel như Vlookup, Hlookup,... để tìm kiếm và lấy ra những dữ liệu có điều kiện ở các sheet khác nhau trên bảng tính. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn dùng công cụng A-Tools để lấy ra một vùng dữ liệu thuộc nhiều bảng, mỗi bảng có thể nằm ở các sheet khác nhau trong một file Excel, với nhiều điều kiện chỉ bằng một công thức. Để giải quyết được bài toán này, chúng ta cần thực hiện những bước sau:
Bước 1: Chúng ta cần thiết kế 2 bảng cơ sở dữ liệu, sao cho 2 bảng có 1 cột dữ liệu trùng nhau
Bước 2: Sử dụng cấu trúc câu lệnh kết nối sau để lập công thức SQL Builder
Select : Lấy gì?
From : (từ đâu?) Từ bảng 1
Inner/left/right/full  join : Kết nối bảng 2       
On : Điều kiện kết nối
Where : Điều kiện hiễn thị
Kết nối bảng:
          + INNER JOIN: Ghép ngang bằng. Chỉ dữ liệu nào có cả hai bảng mới hiện ra. Ví dụ bảng 1 có giá trị 1, bảng 2 có giá trị 1,2 thì chỉ giá trị 1 được lấy ra
           + LEFT JOIN: Dữ liệu bảng bên trái được lấy ra hết, những dữ liệu bảng bên phải nếu thỏa mãn điều kiện mới lấy ra 
           + RIGHT JOIN: Dữ liệu bảng bên phải được lấy ra hết, những dữ liệu bảng bên trái nếu thỏa mãn điều kiện mới lấy ra
           + FULL JOIN: Tất cả dữ liệu các bảng bên trái và bên phải được lấy ra hết. Phương thức này là hợp bởi LEFT, RIGHT
Bài tập :
Bài 1: Lấy ra các cột thông tin mã hàng, tên hàng, số lượng, đơn giá, thành tiền từ 2 sổ KHO và DMHH
Bài 2: Lập sổ doanh thu gồm các cột: Mã khách hàng, Tên khách hàng, Số tiền. Dữ liệu được lấy từ 2 sổ KHO và DMKH.
Các bạn tham khảo tại video hướng dẫn giải 2 bài tập trên tại đây:
 

Các bạn xem công thức tại hình ảnh kèm theo dưới đây:

Để tìm hiểu thêm nhiều hàm bổ ích về cách làm báo cáo động bằng công cụ Add- In A-Tools, các bạn tham khảo tại khóa đào tạo của công ty.

ĐĂNG KÝ HỌC