You are here:: Hướng dẫn A-Tools Chức năng máy khách (Excel Client)
 
 

Chức năng máy khách (Excel Client)

Kết nối tới máy chủ
Từ menu A-Tools, bấm chọn chức năng "Kết nối"

+ Tên máy chủ: người dùng có thể nhập tên hoặc địa chỉ IP của máy chủ, người dùng nên nhập địa chỉ IP để kết nối.
+ Tên người dùng: tên hệ thống cung cấp ban đầu là "user".
+ Mật khẩu: với tên "user" thì mật khẩu để trống.
Chỉ những người có tên truy cập (tài khoản) và mật khẩu thì mới chạy được chức năng máy chủ và máy khách (Excel Network: Excel Server; Excel Client).

 


Kết nối vào vùng dữ liệu trong trong máy chủ
Sau khi kết nối tới máy chủ thành công, người dùng sẽ mở được danh sách các vùng dữ liệu mà mình được phép kết nối. Việc người dùng có thể sửa, xoá, định dạng trong vùng tuỳ thuộc vào quyền được cấp trong nhóm.
Người dùng có thể mở vùng dữ liệu từ menu A-Tools chọn "Quản trị máy khách".

Để mở một vùng, chọn vùng cần mở sau đó chọn nút "Mở vùng".
A-Tools quản lý 3 loại vùng:
• Vùng địa chỉ - cho phép soạn thảo trong một vùng địa chỉ đã định.
• Vùng bảng tính - cho phép soạn thảo trong toàn bộ bảng tính.
• Vùng workbook - cho phép soạn thảo trong toàn bộ workbook.
Lưu ý: Nếu một tệp CSDL mà vừa có vùng địa chỉ vừa có vùng bảng tính và vùng workbook thì nếu người dùng mở vùng workbook thì chỉ có thể xem được mà không soạn thảo được. Quyền của một vùng phụ thuộc vào quyền của vùng cấp cao hơn. Ví dụ quyền của vùng địa chỉ phụ thuộc vào quền của vùng bảng tính và workbook.
Để đóng vùng đang mở, chọn vùng đang mở (có màu xanh) sau đó chọn nút "Đóng vùng".
Nếu mở vùng dữ liệu thành công, người dùng sẽ thấy được vùng dữ liệu như hình dưới đấy.

+ Nếu chọn nút "Xác nhận" thì những người dùng khác trong mạng không thể sửa nhưng có thể in vùng dữ liệu này tùy theo quyền được in.
+ Nếu chọn nút "Phê chuẩn" thì những người dùng khác trong mạng không thể sửa nhưng được in vùng dữ liệu này.
Chức năng "Xác nhận" và "Phê chuẩn" chỉ có hiệu lực nếu CSDL của nó được chọn "C&A" và người dùng mua bản quyền chức năng "Quản trị báo cáo" của A-Tools Pro.

Khi các máy tính kết nối vào mạng thì có thể soạn thảo chung vào một vùng dữ liệu trong máy chủ.

http://www.bluesofts.net/Products/AddIns/A-Tools/Pics/ExcelCaro.gif

Quản trị danh sách người dùng kết nối
Trong màn hình "Quản trị máy khách", từ cửa sổ bên trái chọn "Danh sách người dùng kết nối", màn hình bên phải sẽ xuất hiện chức năng quản trị người dùng kết nối.
Từ danh sách này người dùng có thể chat với những người có trong danh sách. Những người có trong danh sách là những người đang kết nối tới máy chủ.
Các chức năng hỗ trợ soạn thảo và cập nhật dữ liệu lên máy chủ

 

+ Xem thay đổi: nếu được chọn, khi máy tính từ xa thay đổi giá trị tại địa chỉ ô nào đó thì máy của người dùng sẽ chọn ô đó và thông báo sự thay đổi. Chức năng này chỉ nên dùng khi người dùng cần theo dõi con trỏ ô của máy tính khác đang kết nối chung một vùng dữ liệu.
+ Tự động cập nhật: nếu chọn (ngầm định), khi người dùng thay đổi giá trị trong vùng kết nối thì máy chủ sẽ cập nhật ngay.
Nếu dữ liệu soạn thảo không nhất thiết phải cập nhật ngay lên máy chủ thì người dùng nên bỏ chọn để đảm bảo tốc độ soạn thảo nhanh hơn. Khi cần cập nhật dữ liệu lên máy chủ, chỉ cần chọn vùng dữ liệu cần cập nhật, chọn "Cập nhật dữ liệu". Nếu muốn cập nhật định dạng thì chọn "Cập nhật định dạng". Nếu muốn cập nhật cả giá trị lẫn định dạng, chọn "Cập nhật định dạng và dữ liệu".

Ngắt kết nối tới máy chủ
Từ menu A-Tools, chọn "Ngắt kết nối".