You are here:: Hàm BS_T_ACCOUNT tạo tài khoản chữ T trong bảng tính Excel
 
 

Hàm BS_T_ACCOUNT tạo tài khoản chữ T trong bảng tính Excel

Hàm BS_T_ACCOUNT cho phép tạo tài khoản chữ "T" trong kế toán trên bảng tính Excel. Chỉ cần một hàm bạn có thể tạo một tài khoản chữ "T" và tập hợp số tiền phát sinh cả bên Nợ và bên Có của tài khoản xác định.

Cấu trúc hàm:

=bs_T_Account(Account, DebitAccountArray, CreditAccountArray, AmountArray,[IndexArray], [Options])

Giải thích các tham số:

+ Account: là mã tài khoản cần tạo chữ "T", có thể dùng "152*" để lấy các tài khoản con, hoặc mảng tài khoản {1521,1522,1523} để tạo cho nhóm tài khoản.

+ DebitAccountArray: là vùng hoặc mảng tài khoản Nợ

+ CreditAccountArray: là vùng hoặc mảng tài khoản Có

+ AmountArray: là vùng hoặc mảng số tiền

+ IndexArray: là vùng hoặc mảng chứa mã của giao dịch, tham số này có thể bỏ qua. Nếu bỏ qua, A-Tools sẽ lấy mã tài khoản đối ứng để mô tả số tiền

+ Options: là tùy chọn cho hàm, bạn có thể bỏ qua. Tham số này được dùng giống như với hàm BS_SQL, BS_VLOOKUP. Tức là cho phép "INSERT=YES" để co giãn bảng (ngầm định) hoặc "INSERT=NO".

Video hướng dẫn (Phần 1)

 

 

Tải phần mềm Add-in A-Tools miễn phí tại đây