You are here:: Các bài học hay VBA trong Excel Hàm Excel kiểm tra ô có công thức
 
 

Hàm Excel kiểm tra ô có công thức

Đôi khi kiểm soát kết quả mà ta cần xem kết quả đó tạo ra bởi công thức hay tự gõ giá trị. Trong Excel không có sẵn hàm kiểm tra ô có công thức mà chúng ta phải tự tạo ra nó. Cách tạo hàm HasFormula - Kiểm tra ô có công thức như dưới đây.
Bước 1: ALT+F11 vào môi trường VBA. Vào menu Insert->Module - Tạo module
Bước 2: Copy đoạn code dưới đây dán vào module
'----COPY CODE
Function HasFormula(cell As Range) As Boolean
        HasFormula = cell.HasFormula
End Function
'----------
Bước 3: ALT+F11 để trở về môi trường bảng tính của người dùng
Giả sử cần kiểm tra ô A1, công thức như sau:
=HasFormula(A1)
Nếu trả về TRUE là ô A1 có công thức.

Tác giả: Nguyễn Duy Tuân - Công ty Cổ phần Bluesofts