You are here:: Các bài học hay VBA trong Excel
 
 

VBA trong Excel

Hàm Excel kiểm tra ô có công thức

Đôi khi kiểm soát kết quả mà ta cần xem kết quả đó tạo ra bởi công thức hay tự gõ giá trị. Trong Excel không có sẵn hàm kiểm tra ô có công thức mà chúng ta phải tự tạo ra nó. Cách tạo hàm HasFormula - Kiểm tra ô có công thức như dưới đây...

Thủ tục tính chiết khấu, tiền hàng và phải trả bằng VBA

Trong Excel, để giải quyết 1 bảng tính bằng công thức excel thuần túy, việc file năng, tốc độ xử lý chậm trong mỗi lần cập nhật công thức là chuyển thường xuyên của nhân viên văn phòng. Vì thế mà Microsofts đã tạo ra ngôn ngữ lập trình trên Excel, chỉ việc click vào 1 nút thì toàn bộ dữ liệu được cập nhật, không hề có công thức excel trong bảng tinh.

Ví dụ ta có bài toán như sau: Tính tiền hàng, chiết khấu 10% và phải trả các mặt hàng nếu tỉnh là "Hà Nội"

Lọc dữ liệu theo yêu cầu trong Excel

Yêu cầu: Lọc ra MÃ HÀNG có SLG BÁN >0 hoặc SLG KHUYẾN MÃI > với yêu cầu như sau: 
+ Nếu SLG BÁN>0 -> Lấy MÃ HÀNG từ bảng dữ liệu điền vào cột MÃ HÀNG , SLG BÁN vào cột SLG ở sheet kết quả cần hiển thị (Sheet2).
 Nếu SLG BÁN>0 -> SLG KHUYẾN MÃI >0 -> Lấy MÃ HÀNG từ bảng dữ liệu điền vào cột MÃ HÀNG , SLG BÁN vào cột  SLG BÁN, điền tiếp MÃ HÀNG đó vào dòng tiếp theo, SLG KHUYẾN MÃI vào dòng MÃ HÀNG vừa điền ở cổ SLG trong sheet kết quả cần hiển thị (Sheet2).
+  Nếu SLG KHUYẾN MÃI>0-> Lấy MÃ HÀNG từ bảng dữ liệu điền vào cột MÃ HÀNG, SLG KHUYẾN MÃI vào cột  SLG ở sheet kết quả cần hiển thị (Sheet2) 
Các bạn xem ở bài viết đầy đủ mình có mô tả thêm phần yêu cầu bằng hình ảnh sẽ dể hiểu hơn nhé. 

Lọc phiếu nhập bằng VBA

Bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn tạo code để lọc toàn bộ dữ liệu là phiếu nhập từ sheet dữ liệu sang sheet phiếu nhập chỉ bằng Click chuột. 

Protect/UnProtect Sheet bằng câu lệnh VBA

Hướng dẫn tạo code để Protect/Unprotect Sheet từng sheet theo nhu cầu công việc.

Trang 5 của 5