You are here:: Các bài học hay VBA trong Excel
 
 

VBA trong Excel

Hàm đếm số ô trống trong một vùng bất kỳ

Trong excel, để kiểm tra 1 ô trống ta có thể dùng hàm IS BLANK, để đếm 1 vùng có bao nhiêu ô trống có hàm COUNTBLANK, nhưng hàm đếm ô trống này sẽ đếm bao gồm cả những ô chỉ có 1 dấu nháy đơn. Khi dùng hàm ISBLANK để kiểm tra ô có giá trị là 1 giấu nháy đơn thì kết quả trả về là FALSE, chứng tỏ ô đấy không phải ô trống mà hàm COUNTBLANK lại đếm vào. Vậy hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn viết 1 hàm đểm những giá trị là trống.

Xóa, chèn dòng tự động giữa hai sheet

Giả sử có bài toán như sau: Trong Sheet 1 có một vùng dữ liệu, Sheet 2 cũng có một vùng dữ liệu tương ứng. Yêu cầu bài toán là khi xóa một dòng bất kỳ ở Sheet 1 thì Sheet2 tự động xóa dòng tại vị trí đó. Tương tự với việc chèn dòng, khi Sheet 1 chèn một dòng bất kỳ thì Sheet 2 cũng sẽ chèn một dòng tương ứng với vị trí dòng dòng ở Sheet 1.

Điền dữ liệu vào 2 cột tự động theo ý bằng VBA

Giải bài toán theo yêu cầu như sau:
Yêu cầu bài toán: Điền giá trị từ A1:A10 là 1:100, tương ứng mỗi giá trị tại cột A điền tiếp giá trị tại cột B từ B1:B100 nếu là:
- Dòng chẵn điền "Bluesofts.net"
- Dòng lẻ điền "Excelnangcao.com"

Kỹ thuật Debug VBA trong Excel

Trong việc lập trình, có những bài toán đơn giản ta có thể viết hàm hay thủ tục một cách dễ dàng, nhưng có những bài toán phức tạp mà kết quả của một hàm chúng ta cần phải kiểm tra kỹ lưỡng tiến trình nhận kết quả của chúng, và đôi khi xảy ra lỗi chúng ta cũng cần phải tìm lỗi do đâu... Để tìm lỗi và kiểm soát tiến trình VBA chạy các lệnh chúng ta cần sử dụng kỹ thuật Debug trong VBA và Excel...

Hàm đọc vừa số vừa chữ trong Excel tạo bằng VBA

Tặng các bạn hàm NumAndText để đọc vừa số vừa chữ ở đơn vị tiền tệ. Ví dụ cần đọc con số 1234567890 là "1 Tỷ 234 Triệu 567 Ngàn 890 Đồng". Chúng ta chỉ cần gõ công thức =NumAndText(1234567890)

Trang 3 của 5