You are here:: Các bài học hay VBA trong Excel
 
 

VBA trong Excel

Tự viết hàm trả về Học Bổng theo yêu cầu

Trong các bài viết trước, mình đã hướng dẫn các bạn viết hàm tính tổng điểm có điều kiện, xếp loại dựa vào tổng điểm. Bài viết hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn viết hàm trả về học bổng nếu thỏa mãn nhiều điều kiện.
Giả sử ta có bài toán như sau:
-> Học bổng bằng 100 nếu Tổng điểm từ 14 điểm trở lên và không có môn nào dưới 5. Đạo đức đạt loại A hoặc B.

Tự viết hàm tính tổng theo yêu cầu

Với lập trình VBA, các bạn có thể tạo ra các hàm tính toán theo nhu cầu công việc của bản thân sao cho thuận lợi và phù hợp nhất.
Giả sử chúng ta có 1 bài toán như sau:
Yêu cầu: Tính tổng điểm với điều kiện như sau:
Tổng điểm = Toán + Tin
Nếu đạo đức là A thì tổng điểm sẽ được cộng thêm 1
Nếu đạo đức là B thì tổng điểm sẽ được cộng thêm 0.5
Nếu đạo đức là D thì tổng điểm sẽ được trừ đi 1
Còn lại thì giữ nguyên tổng điểm.

Hàm đếm số ô trống trong một vùng bất kỳ

Trong excel, để kiểm tra 1 ô trống ta có thể dùng hàm IS BLANK, để đếm 1 vùng có bao nhiêu ô trống có hàm COUNTBLANK, nhưng hàm đếm ô trống này sẽ đếm bao gồm cả những ô chỉ có 1 dấu nháy đơn. Khi dùng hàm ISBLANK để kiểm tra ô có giá trị là 1 giấ`u nháy đơn thì kết quả trả về là FALSE, chứng tỏ ô đấy không phải ô trống mà hàm COUNTBLANK lại đếm vào. Vậy hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn viết 1 hàm đểm những giá trị là trống.

Xóa, chèn dòng tự động giữa hai sheet

Giả sử có bài toán như sau: Trong Sheet 1 có một vùng dữ liệu, Sheet 2 cũng có một vùng dữ liệu tương ứng. Yêu cầu bài toán là khi xóa một dòng bất kỳ ở Sheet 1 thì Sheet2 tự động xóa dòng tại vị trí đó. Tương tự với việc chèn dòng, khi Sheet 1 chèn một dòng bất kỳ thì Sheet 2 cũng sẽ chèn một dòng tương ứng với vị trí dòng dòng ở Sheet 1.

Điền dữ liệu vào 2 cột tự động theo ý bằng VBA

Giải bài toán theo yêu cầu như sau:
Yêu cầu bài toán: Điền giá trị từ A1:A10 là 1:100, tương ứng mỗi giá trị tại cột A điền tiếp giá trị tại cột B từ B1:B100 nếu là:
- Dòng chẵn điền "Bluesofts.net"
- Dòng lẻ điền "Excelnangcao.com"

Trang 3 của 5